Baptême

  • 19:00

Baptême de Laurent Pierre, Samantha Pinget, Angelina Savard, Anna-Christina Savard, Stéphanie Fortin